Aditiv za bolje sagorevanje peleta

Blog

Poštovani, u pratećim tekstovima ćemo pokušati da Vam približimo teme koje se odnose na našu delatnost.

Newsletter

Prijavite se na newsletter

Ključne reči

 
Pelet se proizvodi najčešće od drveta: mlevenjem, sušenjem i presovanjem.
Kao sirovina najčešće se koristi: bukva, hrast, čamovina ili mešavina različitih vrsta drveta.
Nije retko da pojedini proizvođači drvenog peleta često sa drvetom mešaju i sojinu slamu, žitnu slamu, suncukretove ljuske, kukuruzovinu…
Jasno je da postoji razlika u kvalitetu peleta.
Po pitanju kvaliteta peleta, neretko primetimo da:

•    Pelet ne oslobađa dovoljno toplotne energije
•    Pelet nepotpuno sagoreva
•    Suviše šljake i velika količina pepela nakon sagorevanja peleta

Ako smo već u situaciji da koristimo pelet lošijeg kvaliteta, poboljšanja možemo postići upotrebom aditiva.
Najpoznatiji među njima je aditiv SOOT OFF PELLETS u Srbiji na tržištu poznat pod komercijalnim nazivom PLAMENKO. Ovaj dodatak (aditiv) namenjen za bolje sagorevanje čvrstih goriva kao npr. ugalj, drvo, bio drvena i agro bio masa (sečke, peleti, briketi...).

Aditiv je dostupan u dva oblika :  

•    Praškasti:
Pogodan za direktno doziranje u ložište; u praškastom obliku pogodan je za mešanje već prilikom proizvodnji peleta, kako bi se poboljšale karakteristike goriva.

•    Peletirani:
Pogodan je da se naknadno koristi kao aditiv, kako bi se poboljšalo sagorevanje goriva u koje primarno nije ugrađen aditiv. U ovakvim slučajevima upotrebe aditiva peletirani aditivi su se pokazali mnogo boljim od praškastih, jer ne propadaju kroz gorivo i rešetke, te je njihova iskorišćenost mnogo veća nego što je slučaj sa praškastim.

Osnovni sastojci aditiva su metalni oksidi (MgO, Fe2O3, CaO, Ce, itd), među kojima je dominantan MgO.

Upotrebom dodatnih aditiva pri korišćenju peleta postižemo:

•    Potpunije sagorevanje goriva
•    Smanjenje naslaga na ložištima i dimovodnim kanalima
•    Veću protivpožarnu bezbednost
•    Veći stepen iskorišćenja peleta
•    Sprečavanje korozije kotlova, duži vek trajanja kotlova
•    Smanjeno zagađenje životne sredine

Kako sve to funkcioniše:
Aditiv deluje katalitički i kao neutralizator.  Na visokoj temperaturi sublimira (prelazi u gasovito stanje) i tako poboljšava reakciju oksidacije (sagorevanja) samim tim povećava temperaturu u ložištu. Metalni oksidi (MgO, Fe2O3, CaO, Cer itd ), koji su sastavni deo aditiva snabdevaju ložište jednoatomskim kiseonikom koji pomože sagorevanje goriva, pa se u ložištu troši manje vazduha (koji sadrži 80% azota (N2) i 20% kiseonika (O2)). U vazduhu je problematičan azot N2, jer iz njega nastaje problematičan NOx . (Logika: Kada se dodaje aditiv  treba manje vazduha, onda i manje N2 i zbog toga do 20% manje NOx-a).
Zbog potpunije oksidacije manje je vrlo opasnog  ugljen-monoksida. U ložištu  se stvara manje šljake (za oko 70%) što je problem koji dolazi do izražaja prilikom sagorevanja peleta, posebno kada je u pitanju pelet od bio mase. Takođe, značajno je smanjena kondenzacija u dimovodnim kanalima.  Zbog svega toga interval čišćenja ložišta i dimovodnih kaala sa upotrebom aditiva je znatno duži, što smanjuje troškove održavanja. Istovremeno, manje naslage na izmenjivačima doprinose bolji prenos toplote, što vodi većem stepenu iskorišćenja i manjoj potrošnji goriva. Zbog potpunije oksidacije-sagorevanja, količina prašine  koja se ispušta u atmosferu je smanjena  do 40%, što je veoma bitno kod zahteva da se smanji zagađenje životne sredine.

Još jedna veoma bitna odlika aditiva jeste dominantnost MgO u aditivu, koja ističe i njegovu neutralnost nad kiselinama koje su posebno izražene prilikom sagorevanja agro mase. Naime, pri procesu sagorevanja, MgO sa vodenom parom koja je prisutna u procesu sagorevanja,  stvara bazu, koja neutralizuje kiseline, te je sprečena korozija na kotlovima te je radni vek kotlova značajno produžen.

Doziranje:
U zavisnosti od vrste ložišta kao i goriva, aditivi se mogu dozirati direktno u ložište pri sagorevanju (automatski dozatori) ili se unapred mešati sa gorivom (peleti, briketi, sečke).
Kod drvenog peleta aditiv se koristi u odnosu 1:4000, dok kod agro mase preporučuje se nešto veća koncentracija aditiva.

Za malo potrošače PLAMENKO se isporučuje u peletiranom obliku u pakovanju od 500 grama.
Preporučeno doziranje je 2 do 4 komada dva puta sedmično pomešati sa peletom.

Aditiv PLAMENKO možete nabaviti preko ATTOS-a, koji je ovlašćeni distributer za Srbiju.

 

Meni
Pozovite nas
Maloprodaja:021410699Veleprodaja:021419999